Blog 5: helderheid over advanced planning systems

De bomen en het bos in het IT landschap
Blog 5 geeft helderheid over advanced planning systems

Wil jij als ondernemer verder digitaliseren in je productiebedrijf of wil je het IT landschap van je organisatie verbeteren? Maar zie jij door de bomen het bos niet meer? Binnen de ‘digitale fabriek’ wemelt het van de applicaties met afkortingen zoals ERP, CRM, CAD/CAM, MES en APS. Mobina helpt je in een serie van vijf blogs overzicht te krijgen. Voor een goed werkend IT landschap is het belangrijk verschillende typen applicaties te onderscheiden en te begrijpen hoe deze met elkaar kunnen samenwerken. In deze vijfde blog van deze serie bespreken we Advanced Planning Systems, afgekort APS.

Interactieve plannings-software

Advanced planning systems (APS) zijn ontstaan in de productie en logistiek teneinde planners te ondersteunen. Het gaat om interactieve toepassingen en snelle complexe berekeningen.  Advanced planning systems worden op verschillende plaatsen toegepast. Binnen fabrieken kan het gaan om planning van complexe machines waar verschillende orders gebruik van maken. Men spreekt dan wel van shop floor scheduling. Het kan ook gaan om de coördinatie tussen verschillende afdelingen in een fabriek. Veelal speekt men dan over production planning of master production schedulingOok material requirements planning kan door een APS worden gerealiseerd. Verder kom je APS tegen in de logistiek, in de vorm van transport planning, van supply chain planning en van distribution center planning. 

Snelle complexe berekeningen

Advanced planning systems (APS) heten ‘advanced’, omdat zij complexe berekeningen snel kunnen uitvoeren. Dit staat in tegenstelling tot traditionele planningssystemen die vele uren nodig hebben om een plan te maken, zoals Material Requirements Planning (MRP) binnen ERP. Advanced planning systems voeren zulke berekeningen uit in enkele minuten. Dit wordt mogelijk gemaakt, doordat advanced planning systems de gegevens die voor de planning nodig zijn uit de database met transactionele systemen in een snel toegankelijk geheugen plaatsen. Die snelheid is wenselijk, omdat daarmee interactief plannen mogelijk wordt. 

Hoe gaat dat in zijn werk? De planner van een bedrijf laat de applicatie een voorlopig plan maken, en bekijkt de problemen die door de applicatie zijn ontdekt. Bijvoorbeeld, sommige leverdata zijn niet haalbaar, wegens gebrek aan capaciteit op een bepaalde machine. De planner gaat dan na of er op die machine kan worden overgewerkt, en laat de applicatie een ‘what-if’ analyse uitvoeren om te onderzoeken of die maatregel het probleem oplost. Zo ja, dan moet het overwerk natuurlijk wel worden geregeld en dit moet ook worden ingelegd in de transactionele systemen. Het uiteindelijk resultaat van een aantal ‘what-if’ simulaties is een plan, dat de planner tot vastgesteld plan verklaart. Dit vastgestelde plan moet dan worden vastgelegd in transactionele systemen, zodat het richting kan geven aan de uitvoering. Zo’n plan wordt periodiek herzien, wanneer nieuwe feiten over voortgang van het werk en over leververplichtingen bekend worden. 

In memoriam

Hans was hoogleraar Informatiekunde en is helaas op 6 juli 2022 op 71-jarige leeftijd overleden. We missen in hem een gewaardeerd collega, maar vooral een goede vriend. We zijn dankbaar dat we zijn kennis en inzichten nog altijd mogen delen.

Technologie

Advanced planning systems gebruiken heel andere softwaretechnologie dan de overige drie typen applicaties uit deze blogserie (transactionele systemen, documentaire systemen en real-time control systemen)De technologie van APS staat wel bekend als in-RAM, d.w.z. het rekent met gegevens in een snel toegankelijk geheugen, dat traditioneel een Random Access Memory (RAM) wordt genoemd. Om planningsberekeningen te kunnen uitvoeren, worden alle planningsdata uit transactionele systemen beschikbaar gesteld in het snelle geheugen, als een momentopname of een soort ‘foto’. Daarna worden de berekeningen uitgevoerd en het resultaat wordt getoond op een scherm of grafische display, dat ‘what-if’ simulaties makkelijk mogelijk maakt. De gegevens in het snelle geheugen zijn wel vluchtiggegevens die niet expliciet wordt bewaard in transactionele systemen gaan verloren als de applicatie wordt afgesloten.  

In-RAM Advanced planning systems

Soms ziet men het als nadelig dat de berekeningen in APS gebaseerd zijn op een ‘foto’, want daarmee loopt men het risico dat de werkelijkheid zich ontwikkelt terwijl het APS nog met eerdere gegevens werkt. Daarom zijn soms real-time applicaties met APS geïntegreerd, bijvoorbeeld om de fysieke positie van trucks op een kaart zichtbaar te houden voor planners van transporten. Ook heeft men technologie ontwikkelt om alle mutaties van gegevens vanuit transactionele systemen meteen zichtbaar te maken in APS. Een nadeel daarvan is wel, dat het APS ‘nerveus’ kan worden en voortdurend wijzigingen laat zien in de voorgestelde planning.  

Integratie

De belangrijkste integratie die voor advanced planning systems moet worden gerealiseerd is de integratie met transactionele systemen. Hiervoor is nodig, dat de transactionele database snel kan worden uitgelezen en dat de voor planning benodigde gegevens worden geselecteerd en in het snelle geheugen worden geplaatst. Vaak blijft de datastructuur van de transactionele systemen daarbij behouden, maar soms wordt deze aangepast om beter aan te sluiten bij de planningsberekeningen. Zo’n aanpassing maakt de integratie natuurlijk wel complex. 

Naast het snel uitlezen van de transactionele database is het meestal ook gewenst om een door de planner vastgesteld plan weer terug te schrijven naar de transactionele database.  

Tenslotte is soms een interface gewenst vanuit real-time systemen, teneinde de planner voortdurend inzicht te geven in de actuele situatie in de uitvoering.  

Tot slot

APS vormt de laatste van vier typen applicaties die in deze serie blogs zijn behandeld. Uiteraard zijn er nog veel meer typen applicaties en zijn applicaties zijn in de praktijk soms een mengvorm van applicatie types. Een voorbeeld hiervan zijn manufacturing execution systems, die trekken vertonen van transactionele systemen en documentaire systemen, met integratie naar real-time systemen. In de zesde en laatste blog van deze serie duiken we verder in op integraties tussen de verschillende typen systemen.

Meer weten?

Lees dan ook onze andere blogs. Of neem contact op met Mobina via insights@mobina-services.nl 

En lees onze andere blogs over het IT-landschap:

Blog 1: Een introductie in de bomen en het bos van het IT-landschap

Blog 2: Helderheid over Transactionele systemen

Blog 3: Helderheid over Documentaire systemen

Blog 4: Helderheid over real-time systemen

Mobina 
Mastering complexity

Ook een toekomstbestendig en competitief bedrijf?